PLESNO-GIBALNI PSIHOTERAPEVT

REGISTER PG PSIHOTERAPEVTOV

Plesno-gibalno psihoterapijo izvajajo ustrezno usposobljeni strokovnjaki, ki izpolnjujejo strokovne standarde nacionalne (ZPGPS), evropske krovne organizacije za področje PGP (EADMT) ter evropske krovne organizacije za psihoterapijo (EAP).

Plesno-gibalni psihoterapevt, ki želi postati polnopravni član ZPGPS in s tem pridobiti naziv “R-PGP, registrirani plesno-gibalni psihoterapevt/registrirana plesno-gibalna psihoterapevtka”, mora izkazati, da ima zaključen podiplomski študijski program PGP oziroma drugo po obsegu in vsebini primerljivo izobraževanje na podiplomski ravni, ki obsega 1400 ur in vsebuje naslednje vsebine:

 • Zgodovina psihoterapije, psihoterapevtski pristopi in modeli, vključno s teorijo spremembe
 • Osnove psihiatrije s psihopatologijo, izbrana poglavja iz klinične psihologije ter psihodiagnostika
 • Sociološke in antropološke teorije v odnosu do psihoterapije,
 • Zgodovina, teorija in metode  plesno-gibalne psihoterapije (pgp)
 • izkustveni študij pristopov v pgp
 • Skupinska dinamika (teorija) in veščine dela s skupinami
 • Razvoj veščinskih znanj s področja opazovanja /analize in pričevanja/refleksije gibanja
 • Izbirne vsebine
 • najmanj 600 ur prakse PGP;
 • najmanj 150 ur supervizije za prakso PGP;
 • najmanj 250 ur osebne terapije.

Pogoji pridobitve naziva so natančneje opredeljeni v Pravilniku o podeljevanju in podaljševnaju naziva R_PGP.

V register ZPGPS vpisani plesno-gibalni psihoterapevti (R-PGP) so polnopravni člani ZPGPS: izpolnjujejo zgoraj navedene standarde  za opravljanje dejavnosti PGP; imajo redno supervizijo za svoje PGP delo in se aktivno vključujejo v različne oblike stalnega strokovnega izpopolnjevanja.

*Ta določila so skladna s statutom ZPGPS in z izobrazbenimi standardi EADMT, SKZP in EAP.

REGISTER PG PSIHOTERAPEVTOV, ki ga vodi Združenje plesno-gibalnih psihoterapevtov Slovenije (ZPGPS).